Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

Vážení občané,

dovolte mi, abych Vás podrobněji informovala o existenci finančního arbitra jako orgánu příslušného k mimosoudnímu řešení sporů z oblasti platebního styku, spotřebitelského úvěru
nebo kolektivního investování. Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který bezplatně
rozhoduje spory mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi, a to výlučně na návrh
zákazníka (spotřebitele).

Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty a služby (např. bankovní účty, platební
karty, spotřebitelské úvěry) využívá většina obyvatel, narůstá také počet sporů s poskytovateli
těchto produktů a služeb. Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné informace o svých
právech a možnostech jejich ochrany a prosazování. Hlavním posláním finančního arbitra,
a tedy i hlavním důvodem založení tohoto orgánu, je zajištění rychlého, bezplatného
a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi.

 

Podle zákona o finančním arbitrovii je finanční arbitr je příslušný k rozhodování sporů mezi


a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních
služebii – například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo
spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou,

b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné
výměně elektronických peněz – například spor držitele předplacené karty jízdného
s s některými provozovateli veřejné dopravy,

c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěruiii - například spor zákazníka s věřitelem
o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení
úvěru,

d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními
společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních
fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnostiiv -
například spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků.

Institut finančního arbitra byl v České republice zřízen již k 1. 1. 2003, a to v rámci
harmonizace práva České republiky se zeměmi Evropské unie, pro řešení sporů z platebního
styku. Od 1. 7. 2011 je finanční arbitr příslušný k rozhodování dalších, výše uvedených sporů,
tedy sporů ze spotřebitelského úvěru a kolektivního investování. Finančního arbitra jmenuje
vláda na návrh ministra financí a za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě. Úkoly
spojené se zabezpečením činnosti finančního arbitra plní Kancelář finančního arbitra, která je
organizační složkou státu, v jejímž čele finanční arbitr stojí.

Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh zákazníka (uživatele platebních služeb,
držitele elektronických peněz, spotřebitele ze spotřebitelského úvěru a spotřebitele z fondu
kolektivního investování). Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat
písemně poštou, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo
prostřednictvím datové schránky), osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře
finančního arbitra. K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici
formulář - http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html, včetně
vzorově vyplněného formuláře návrhu.

Občané se mohou na finančního arbitra obracet také s dotazy, které se týkají jeho činnosti.
Pokud zvážíte, že by shora uvedené informace byly pro občany Vašeho města nebo obce
užitečné, ráda bych Vás tímto požádala o jejich předání občanům, ať už zpřístupněním na
internetových stránkách města nebo obce, na úřední desce nebo jiným vhodným způsobem.
Pro tyto účely k tomuto dopisu připojuji informační leták se stručným popisem činnosti
finančního arbitra a návodem, v jakých případech a jakým způsobem podat k finančnímu
arbitrovi návrh na zahájení řízení. Do budoucna bych Vám ráda nabídla také možnost zasílání
Bulletinu finančního arbitra s informacemi pro veřejnost - zejména informacemi o typech
případů, které finanční arbitr řešil.

S pozdravem a přáním dobré budoucí spolupráce

Mgr. Monika Nedelková v. r.
finanční arbitr

 

Kompletní nabídkový list naleznete ZDE!
Formulář Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem naleznete ZDE!

grafika_pata.jpg