Poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.


Jak podat žádost o informaci?
Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaci ústně, písemně, elektronickou poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zřejmé, jaká informace je požadována. V žádosti musí být uvedeno jméno, příjmení nebo název organizace vč. celé adresy a datum podání.

Evidence žádostí o informaci :
Budova Obecního úřadu Vrané nad Vltavou v kanceláři podatelny. Číslo telefonu 257 760 351.

Adresa Obecního úřadu Vrané nad Vltavou:
Obecní úřad Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46  Vrané nad Vltavou
E-mail: ou@vranenadvltavou.cz
Datová schránka: jr6bgyi

O co můžete žádat? A co se nedovíte?
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou:

  • těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon
  • utajovaných skutečností (zákon č. 148/1998 Sb., tj. údaje z matriky, evidence pobytu občanů, voličských seznamů...)
  • informací dotýkající se ochrany osobnost a soukromí
  • informací ohrožujících obchodní tajemství
  • informací o majetkových poměrech osob, získaných na základě zákona o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení
  • vnitřních pokynů a personálních předpisů
  • Metodický pokyn Vlády ČR, ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při poskytování informací. Pokyn obsahuje kromě jiného i vysvětlení základních pojmů.

 

Výroční zpráva o poskytování informací: 

grafika_pata.jpg