Poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce

I. Úvodní ustanovení

(1) Obec Vrané nad Vltavou pro zkvalitnění života v obci každoročně podporuje poskytováním příspěvků z rozpočtu obce Vrané nad Vltavou na rozvoj činností nekomerčního charakteru v těchto oblastech:

a)  pravidelná zájmová činnost,
b)  veřejně prospěšná činnost pravidelného a jednorázového charakteru,
c)  reprezentace obce.

II. Příjemci příspěvku


(1) O příspěvek se může ucházet právnická osoba nebo fyzická osoba, která působí na území obce Vrané nad Vltavou a vyvíjí neziskovou činnost, např. v oblasti kultury, sportu, církve, volnočasových, společenských aktivit dětí, mládeže i dospělých.

(2) Finanční příspěvek nemůže být poskytnut žadateli, který nepředložil řádné vyúčtování a závěrečnou zprávu příspěvků poskytnutých v  předešlých dvou letech, a to až do nápravy tohoto nedostatku, a dále žadateli, který nemá vyrovnané závazky vůči obci Vrané nad Vltavou.

(3) Podle těchto zásad se neposkytují příspěvky organizacím zřizovaným obcí Vrané nad Vltavou.


III. Žádost o příspěvek


(1)  Žadatel (osoba oprávněná požádat o příspěvek podle čl. II odst. 1) musí podat žádost vyplněnou čitelně a na předepsaném formuláři (příloha č. 1). Formulář žádosti lze získat v podatelně obecního úřadu nebo na internetových stránkách obce Vrané nad Vltavou www.vranenadvltavou.cz.

(2) Žádosti se podávají písemně v jednom vyhotovení osobním doručením do podatelny obecního úřadu obce Vrané nad Vltavou.

(3) Žádost o příspěvek na příslušný kalendářní rok musí být podána do 31. října předchozího roku. Pokud tento den připadá na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, prodlužuje se lhůta do konce nejbližšího pracovního dne.

(4) V žádosti uvede žadatel:
Název právnické osoby, sídlo, jméno a příjmení statutárního zástupce nebo jméno a příjmení žádající fyztické osoby, sídlo nebo bydliště
Datum a číslo registrace Ministerstva vnitra, zápis do nadačního rejstříku, registru obecně prospěšných společností  apod.
Projekt (akce), na kterou je příspěvek požadován, stručný popis
Náklady na projekt (akci) – návrh rozpočtu
Požadovaná částka příspěvku
Výše spolufinancování z vlastních i jiných zdrojů (není povinné)
Kontaktní údaje

Právnická osoba musí doložit:
- ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě (výpis z veřejného rejstříku)
- základní organizační dokument právnické osoby
- doklad o oprávnění osoby jednající za žadatele
- ověřená kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu
- pokud již v minulosti žadatel podal žádost a základní organizační dokument je již v archivu obce založen, postačí čestné prohlášení osoby jednající, že aktuální text je totožný s textem založeným.

Fyzická osoba musí doložit:
- doklad totožnosti
- ověřená kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu
- pokud již v minulosti žadatel podal žádost a základní organizační dokument je již v archivu obce založen, postačí čestné prohlášení osoby jednající, že aktuální text je totožný s textem založeným. 

IV. Vyhodnocení žádostí

(1) O poskytnutí příspěvků jednotlivým žadatelům a jejich výši rozhoduje zastupitelstvo obce na základě doporučení rady obce Vrané nad Vltavou. Při zasedání zastupitelstva obce musí být k dispozici úplná dokumentace všech žádostí.

(2) Poskytnutí či neposkytnutí příspěvku se nezdůvodňuje.

V. Pravidla použití příspěvku


(1)  Příspěvek může být určen na zhodnocení, rekonstrukci, pořízení majetku sloužícího spolku (organizaci) k této činnosti, nebo na konkrétní akce či činnosti spolku (organizace).

(2) Příspěvek se poskytuje na období kalendářního roku a musí být využit v rámci příslušného roku a pouze na účel, na který byl určen (dle žádosti), o případné výjimce rozhoduje rada obce.

VI. Postup při projednání příspěvků zastupitelstvem obce


(1) Obec Vrané nad Vltavou sdělí písemně do 15 dnů od projednání příspěvků na zasedání zastupitelstva obce jednotlivým žadatelům, zda jim byl příspěvek poskytnut a v jaké výši.

(2) Úspěšným žadatelům zašle obec Vrané nad Vltavou současně s informací o poskytnutí příspěvku návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku.

(3) Smlouva obsahuje podmínky, za kterých je dotace poskytována, zejména výši, účel použití dotace (je-li vázána účelem), povinnosti příjemce dotace, současně i důvody vrácení dotace v případě neplnění smluvních podmínek a sankce pro případ nevrácení.

(4) Pokud úspěšný žadatel neuzavře smlouvu do 30 dnů od obdržení jejího návrhu, má se za to, že od přijetí příspěvku ustoupil.

(5) Do 30 dnů od uzavření smlouvy obec Vrané nad Vltavou zašle příspěvek příjemci.

VII. Vyúčtování příspěvků a závěrečná zpráva


 (1) Vyčerpaná dotace bude příjemcem ve lhůtě stanovené ve smlouvě vyúčtována a doložena kopiemi účetních (daňových) dokladů o provedení činnosti, na níž byla dotace poskytnuta.

 (2) Příjemce příspěvku je povinen předložit závěrečnou zprávu o realizaci záměru, na který žádal, a to do konce ledna následujícího roku (po obdržení příspěvku). Závěrečná zpráva bude maximálně na jednu A4. Součástí závěrečné zprávy může být například fotodokumentace, výstupy z akcí a činnosti.

(3) Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu využití účelové dotace dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

VIII. Závěrečná ustanovení


(1) Na přiznání příspěvku není právní nárok.

(2) Obec Vraného nad Vltavou si vyhrazuje právo zveřejnit na internetových stránkách obce www.vranenadvltavou.cz závěrečné zprávy jednotlivých žadatelů a údaje o výši poskytnutých příspěvků.

(3)  Obecní úřad Vrané nad Vltavou zveřejní každý rok nejpozději do posledního dne měsíce listopadu informaci o přijímání žádostí o příspěvek na následující kalendářní rok na úřední desce, informačních tabulích a internetových stránkách. Zároveň v této lhůtě informuje příjemce příspěvku z loňského roku o termínu podávání žádostí. Nesplnění těchto povinností však nemá vliv na následný průběh hodnocení žádostí a rozhodnutí o přidělení příspěvků.

IX. Účinnost


 (1) Podle těchto zásad se postupuje od 21. března 2018.Ve Vraném nad Vltavou dne 21. března 2018

Mgr. Dana Ullwerová
starostka obce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Podmínky pro přidělování finančních příspěvků z rozpočtu obce Vrané nad Vltavou (.pdf)

Formulář žádosti (.xls)

grafika_pata.jpg