Matrika

Obecní úřad Vrané nad Vltavou zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, dále pak výkon státní správy na úseku matrik, státního občanství a změn jména a příjmení. Zajišťuje svatební obřady. Zabezpečuje ověřování podpisů a kopií (opisů) listin. V souvislosti s evidencí obyvatel zpracovává údaje a vede je v informačním systému pro potřeby Obecního úřadu, krajského úřadu a Ministerstva vnitra ČR. V oblasti občanských průkazů a cestovních dokladů přijímá žádosti o jejich vydání, provedení změn v těchto dokladech a zabezpečuje další úkony související s výkonem této agendy. Vybírá správní poplatky a projednává přestupky související s výkonem této agendy.

Oddací matrika

Změna jména, příjmení

Hlášení trvalého pobytu

Poskytování osobních údajů z informačního systému

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu nebo sociální dávky

Ověřování

 

Vzory formulářů

č. 1 - Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

č. 2 - Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

č. 3 - Žádost o vydání matričního dokladu

č. 4 - Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení občanského průkazu

č. 5 - Žádost o vydání osvědčení o státním občanství

grafika_pata.jpg