Kotlíkové dotace

Kotliky.JPG

K O T L Í K O V É   D O T A C E           

Předpokládané zahájení příjmu žádostí ve Středočeském kraji bude 3. června 2019

 

  1. Účelem dotace je podpora výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.
  2. Předmětem dotace přidělované konečným uživatelům dle tohoto Programu bude podpora výměny původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

-     tepelné čerpadlo,

-     kotel na tuhá paliva - výhradně biomasa- ruční,

-     kotel na tuhá paliva - výhradně biomasa- automatický,

-     plynový kondenzační kotel.

 

Žadatelem může být vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě.

Majitelé rodinných domů budou moci žádat o finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu anebo plynový kondenzační kotel. Na základě požadavků vyplývajících z Programu Ministerstva životního prostředí ČR již nebude možné poskytnout dotaci na kotel kombinovaný.

Podrobnější informace ke způsobu podání žádosti a potřebných dokumentech budou zveřejněny s Programem na přelomu dubna a května 2019.

Pokyny pro žadatele před odpojením kotle:

Je potřebné pořídit:

Fotodokumentaci původního kotle před výměnou, včetně štítku s uvedením typu a výkonu kotle, pokud na kotli je. Z fotodokumentace musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí obsahovat alespoň celkový pohled na kotel napojený na otopnou soustavu a komínové těleso, a to v ostré a jasné kvalitě.

Kopie Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva s ručním přikládáním

Doporučujeme ponechat si původní odpojený kotle do doby vyhlášení Programu, kde bude přesně uvedeno zda a jaké foto odpojeného kotle pořídit a kam se mohou kotle odvést k likvidaci (Fomulář Doklad o likvidaci kotle bude přílohou u Žádosti)

Vše ostatní a důležité bude uvedeno v Programu.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace

 

Postup pro vyplnění žádosti

https://kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost

https://vyzva3.kr-stredocesky.cz/

 

 

Kontakt pro případné dotazy:

email:   kotliky@kr-s.cz
telefon: 800 440 430

        

 

 

 

 

grafika_pata.jpg