Cyklostezka - "Z venkova do Prahy a z Prahy na venkov na kole i pěšky"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 10. 2014

Cyklostezka z Jarova do Vraného nad Vltavou byla slavnostně otevřena!

V sobotu 4. října 2014 byla slavnostně otevřena cyklostezky z Jarova do Vraného nad Vltavou.

Fotogalerii ze slavnostního otevření cyklostezky naleznete ZDE!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 9. 2014

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 9. 2014

Cyklostezka bude brzy hotová!

Práce na cyklostezce finišují.  V příštím týdnu začnou pokládat asfalt a stavba začne dodělávat terénní úpravy. V místě u přívozu bude podél řeky namontováno zábradlí. V druhé polovině směrem na Jarov zábradlí nebude, tam bude cyklistu od řeky oddělovat gabionová stěna. U přívozu budou osazeny dopravní značky, které cyklistu zastaví dopravní značkou „stop“ a řidič jedoucí po silnici bude mít přednost, protože pojede po hlavní komunikaci. Stavbu začneme přebírat v pondělí  29. 9. 2014, termín kolaudace je předběžně naplánován na čtvrtek 2. 10. 2014. Snad vše dobře dopadne a vše proběhne podle plánu. Plánujeme slavnostní otevření, o kterém vás budeme s předstihem informovat.

Martina Filipová

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 7. 2014

Práce na cyklostezce pokračují podle plánu. Již je skoro odtěžen všechen materiál, který za mnoho let nanesla na břeh řeka Vltava. V tomto týdnu začnou práce se samotnou výstavbou tělesa cyklostezky, která se buduje v souladu s projektem a v souladu s požadavky Povodí Vltavy. Komunikujeme s odborem dopravy a již teď řešíme dopravní značení a vlastní napojení na komunikaci III/1043. Je nám jasné, že musíme s předstihem vyřešit napojení na komunikaci tak, aby to bylo pro obě strany bezpečné.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 7. 2014

V současné době dochází na stavbě cyklostezky k odtěžování nánosů písku a bahna. Práce na cyklostezce probíhají dle plánovaného harmonogramu. Žádáme občany, kteří jezdí po silnici III/1043 aby dávali pozor na vyjíždějící nákladní vozidla ze stavby.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 6. 2014

Cyklostezka - zahájení stavby 23.6.2014

V pondělí 23. června 2014 bylo v deset hodin předáno staveniště. Stavbu cyklostezky bude provádět firma Chládek & Tintěra s.r.o. a termín realizace je ve smlouvě o dílo stanoven na 83 kalendářních dní. Kontrolní dny jsou stanoveny na středy jednou za 14 dní. První kontrolní den je 9. 7. 2014.

Naše cyklostezka bude navazovat na právě budovanou pražskou část u Jarovského potoka. V tomto místě je vybudován i nájezd na komunikaci III/1043, protože cyklostezka je propojena dle pražského projektu i do údolí podél Jarovského potoka směrem na Károv. Cyklista ale bude moci pokračovat přímo do Vraného podél řeky po naší cyklostezce. Pražská část bude hotova o necelý měsíc dříve. Koncem září by mělo být hotovo i na naší straně.

O výstavbě vás budeme informovat vždy po kontrolních dnech.

                                                                   Martina Filipová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 5. 2014

Informace o budování cyklostezky z Jarova do Vraného nad Vltavou 23.5.2014

Pokusím se Vám popsat  co se zhruba událo od 19.12.2013 a co nás čeká v následujících měsících. Dne19.12.2013 nám byla přidělena dotace, tedy přesněji, byla nám alokována. Po vánocích jsme se vrhli na nutné administrativní úkony. Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace musíte předložit obrovské množství dokumentů, které vám Regionální operační program Střední Čechy (dále ROP) opakovaně kontroluje.

Zahájili jsme výběrové řízení na projektanta, protože jsme měli pouze projekt ke stavebnímu povolení a potřebovali jsme zpracovat realizační projektovou dokumentaci. Soutěžili jsme i geologický průzkum, protože ten byl nutný pro projektanta, aby mohl podle skladby podloží naprojektovat jednotlivé konstrukční vrstvy. Projektant měl za úkol připravit položkový výkaz , včetně jeho ocenění. To je pro změnu nutné k výběrovému řízení, aby firmy mohly ocenit zakázku. Po drobných kotrmelcích, kdy bylo nutné sjednotit názor projektanta, geologa a Povodí Vltavy, jsme se dohodli a projekt byl na světě.

Protože zakázka byla odhadnuta na cca 14 mil. Kč včetně DPH, dostali jsme se do režimu kdy se zakázka musí v souladu se zákonem o veřejných zakázkách na měsíc vyvěsit, aby si kdokoli v ČR mohl přečíst, že Vrané nad Vltavou má záměr budovat cyklostezku.  Poté se vyhlásí vlastní výběrové řízení, kdy se může přihlásit jakákoli firma v ČR a podat nabídku. Projektovou dokumentaci si nakonec vyzvedlo osm firem a nabídku podaly čtyři firmy. Minulý týden proběhlo otevírány obálek, kdy bylo konstatováno, že všechny nabídky jsou v pořádku a budou hodnoceny. V pondělí tento týden se sešla hodnotící komise, která u dvou nabídek shledala drobné nedostatky  a obě firmy byly vyzvány k podání vysvětlení.  Dnes, v pátek 23.5.2014, výběrová komise rozhodla a poštou byly odeslány všem firmám rozhodnutí o přidělení /nepřidělení zakázky. Díky bohu rozdíl v cenách nebyl velký, o zakázku se ucházely renomované firmy a žádná cena se nezdá býti zjevně podhodnocena či předražena. Nabídnutá cena (omlouvám se, ale zatím nemohu přesně uvést jméno vítězné firmy, ani nabídkovou cenu, protože rozhodnutí nenabylo právní moci) je v souladu s naším předpokladem a naše vlastní peníze plus peníze získané z dotace na tyto práce budou stačit (pokud se nestane něco neočekávaného – držme si palce, aby tomu tak nebylo).

Firmy mohou do 15-ti dnů od doručení podat námitku. Pokud tak neučiní, můžeme podepsat s vítězným uchazečem smlouvu o dílo. Zároveň všechny podklady z výběrového řízení posíláme na ROP, protože to je podmínka dotace, a oni musí do 10-ti dnů konstatovat, že výběrové řízení bylo OK.

Pokud se nikdo neodvolá, předáváme staveniště v červnu a vlastní realizace musí být ukončena do konce října.

Vás  jistě zajímá  jak se v takto složitém terénu bude budovat cyklostezka a zda nebude uzavřena silnice.

Najíždět na cyklostezku budete u přívozu, kde sjede cyklista ze silnice III/1043 a najede na cyklostezku, která povede mezi řekou a silnicí. Ve dvou místech to bude obzvláště složité. Břeh je úzký a strmý, cyklostezka nebude příliš široká.  Svah se musí postupně rozebrat, na patě svahu (u hladiny Vltavy) se navezou obrovské kameny, které budou nosným prvkem svahové konstrukce. Za tyto obrovské kameny se založí menší a pak opěrná zeď, která bude zapuštěna do země. Dá se říci, že cyklostezka se musí zakousnout do stávajícího svahu a svah se musí postupně odkrývat a postupně zpevňovat, aby neujel svah ani komunikace nad ní. Krizovým místem je svah podél „parkoviště“ na začátku Vraného a pak místo, kde se naše cyklostezka napojuje na pražskou cyklostezku, která se již nyní buduje (obě cyklostezky budou na sebe navazovat a budou hotové ještě letos).  Bude to technologicky a konstrukčně náročné, ale snad si s tím firma, která má zkušenosti s prací v tomto terénu poradí.

V momentě, kdy bude podepsána smlouva o dílo, budeme vyjednávat spolu s TDI (technický dozor investora), stavbou a odborem dopravy podmínky na pozemní komunikaci. Domníváme se, že dojde k osazení dopravních značek práce na komunikaci, ke snížení rychlosti a osazení značek výjezd ze stavby – viz momentálně Jarov. Možná dojde ke krátkodobému omezení provozu do jednoho pruhu, pokud bude stavba potřebovat provádět práce z vrchu, z komunikace. Pak budeme chtít nastavit provoz tak, jak to bylo loni po povodních v Břežanském údolí, v katastrofálním případě by mohlo dojít krátkodobě k osazení semaforů a kyvadlovému provozu.

Věřte, že zastupitelé si uvědomují velkou nutnost zachovat komunikaci průjezdnou a neuzavírat ji. Toho jsme si loni užili dosyta. Uděláme pro to maximum, to nám věřte.

Jakmile stavba zahájí, budu vám podávat pravidelné informace, tak jako loni při sanaci skály.

Věřím, že vše dobře dopadne a na konci podzimu si už budeme moci z Vraného vyrazit do Prahy na kole bezpečně a komfortně.

 

                                                                                                                             Martina Filipová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. 2. 2014

Dočasné omezení provozu na silnici Vrané nad Vltavou - Praha ve čtvrtek 27. února 2014

znacka_pozor.jpg

Ve čtvrtek 27. února 2014 bude upraven provoz na pozemní komunikaci - sil. III/1043 Vrané nad Vltavou a to od 9:00 do 16:00 hodin.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III/1043 Vrané nad Vltavou ke stažení ZDE! (.pdf)

 

Vysvětlení starostky obce:

Protože zítra ve čtvrtek 27.2.2014 dojde k částečnému omezení provozu na komunikaci III/1043 chci vás seznámit s kroky, které jsme učinili v minulých týdnech.
19. prosince 2013 jsme získali dotaci na výstavbu cyklostezky. V průběhu celého ledna jsme museli zajistit mnoho povinných dokladů, abychom mohli uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace (tu jsme podepsali 7.2.2014). Již v lednu jsme pracovali na zadání výběrového řízení na geologický průzkum podloží a na výběrovém řízení na projektanta, který zpracuje realizační dokumentaci (pro podání žádosti o dotaci nám stačila PD ke stavebnímu povolení).
V tuto chvíli již firma ATE CR a.s. zpracovává geologické podklady, které budou sloužit projektantovi k vypracování projektu. Jako součást díla musí firma ATE CR a.s. zjistit skladbu podloží.
Zítra bude v době od 9.00 – 16.00 hod dočasně omezen provoz na komunikaci III/1043. Vrtná souprava, která bude mimo těleso vozovky vrtat zhruba šestimetrový vrt o průměru 15-20 cm, bude ale stát na komunikaci a bude bránit v průjezdu vozidlům. Protože se bude vrtat v místech u přívozu, v místě, kde je po pravé straně odstavná plocha, budou moci automobily toto místo objet a silnice nebude uzavřena. Získali jsme povolení k dočasnému omezení provozu od MěÚ Černošice. Komunikace bude osazena dopravními značkami práce na silnici a dalšími bezpečnostními prvky, které řidiče předem upozorní na nutnost zpomalit a místo objet. Ti, kteří jedou ráno do práce před devátou a vrací se po čtvrté, žádnou komplikaci nezaznamenají, ostatní pouze zpomalí.
V březnu bude hotová projektová dokumentace a ihned poté se zahájí výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podmínkou dotace je to, že stavba musí být zrealizovaná letos na podzim.
Cyklostezka povede mimo silnici a my budeme dělat vše pro to, aby po dobu výstavby byl provoz na komunikaci možný, velmi pravděpodobně pouze s nějakým omezeným režimem (práce na silnici a snížení rychlosti jízdy).                      Martina Filipová

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 1. 2014

Cyklostezka z Prahy do Vraného nad Vltavou v roce 2014!

Obec Vrané nad Vltavou získala dotaci na realizaci cyklostezky z Jarova do Vraného nad Vltavou. Projekt s názvem "Z venkova do Prahy a z Prahy na venkov na kole i pěšky - I. etapa" byl podpořen z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.

Termín realizace projektu je rok 2014. V letošním roce by měla být realizována i cyklostezka na území hl. m. Prahy a to od Mostu Závodu míru do Jarova.

Celkové náklady na naš projekt jsou ve výši cca 14,2 mil. Kč.

ilustrační foto

grafika_pata.jpg