Aktuality


Na webových stránkách je vytvořen modul aktualit. Věříme, že přinese všem občanům lepší přehlednost a informovanost o dění v obci.

Archiv aktualit

• Vítání občánků

Datum konání: 19. 5. 2012

 

Dne 19. května 2012 proběhne vítání novorozených dětí do naší obce. Pokud si rodiče přejí, aby jejich děťátko bylo tento den slavnostně přivítáno, ať se do 4. května přihlásí na matrice OÚ.• Uzavření obecního úřadu

Datum konání: 7. 5. 2012

logo obce Vrané nad Vltavou[6].jpg

 

 

V pondělí 7. 5. 2012 bude obecní úřad Vrané nad Vltavou uzavřen!• Změna úředních hodin

Datum konání: 30. 4. 2012

logo obce Vrané nad Vltavou[5].jpg

 

 

Dnes tj. 30.4.2012 bude obecní úřad Vrané nad Vltavou otevřen pouze do 17 hodin.• Díky zodpovědným občanům ušetřila naše obec životnímu prostředí řadu surovin!

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla
k ochraně životního prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 143 televizí, 58 monitorů a 995 kg drobného elektra

Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 143 televizí, 58 monitorů a 995 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 54,59 MWh elektřiny, 2304,22 litrů ropy, 249,59 m3 vody a 2,45 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 12,6 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 48,91 tun“, popsal/la konkrétní úspory pro životní prostředí paní starostka obce.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2011 naleznete ZDE!• ČARODĚJNICE

Datum konání: 30. 4. 2012• Uzavírka v Březové

 

 

Z důvodu opravy komunikace bude v termínu od 24.4.2012 do 1.5.2012 uzavřena komunikace č. III/10115 v úseku od konce obce Černíky do začátku Březové (viz mapa). Při frézován vozovky bude umožněn průjezd lince PID - pravidelné veřejné autobusové dopravy.

Nařízená objížďka pro veškerou dopravu vyjma veřejné autobusové dopravy z Březové po místní komunikaci Březovská do Vraného nad Vltavou na silnici III/1043 směr Zvole - na silnici III/10115.• Informace ke složenkám - daň z nemovitosti

Hromadné zasílání složenek pro placení daně z nemovitostí v roce 2012

Stejně jako v předchozích letech budou i v roce 2012 poplatníkům hromadně rozesílány složenky pro placení daně z nemovitostí. Složenky budou průběžně od 16.dubna 2012 expedovány tak, aby byly všem poplatníkům doručeny nejpozději do poloviny května 2012. Pro poplatníky, kteří platí daň z nemovitostí v obvodech místní působnosti více finančních úřadů na území České republiky, budou složenky nově zasílány v jedné zásilce, každá ze složenek bude obsahovat údaje potřebné pro zaplacení daně u konkrétního finančního úřadu.

Zpřístupnění hromadných předpisných seznamů na daň z nemovitostí v roce 2012

Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňovací období roku 2012 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje správce daně novou výši daně rozhodnutím, jímž je platební výměr, zasílaný individuálně jednotlivým poplatníkům, anebo hromadný předpisný seznam, zpřístupněný k nahlédnutí u správce daně z nemovitostí po dobu nejméně 30 dnů.

Zda finanční úřad vydá hromadný předpisný seznam, nebo zda novou výši daně sdělí poplatníkům  pouze platebními výměry, je plně v kompetenci správce daně.

V roce 2012 budou hromadné předpisné seznamy všech finančních úřadů, které stanoví daň tímto způsobem,  zpřístupněny v jednotném termínu tak, aby do každého z nich bylo možno nahlédnout na kterémkoli finančním úřadu. To usnadní přístup k informacím o výši daně zejména poplatníkům s bydlištěm nebo sídlem mimo obvod místní působnosti finančního úřadu, u něhož platí daň z nemovitostí, nebo těm, kteří tuto daň platí u více finančních úřadů.

Hromadné předpisné seznamy k dani z nemovitostí na rok 2012 budou takto zpřístupněny na dobu 30 dnů od 16. dubna 2012.

V případě, že je daň vyměřována

-     v souladu s daňovým přiznáním   nebo

-     ve výši poslední známé daně, jestliže nedošlo  ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně

se  výsledek vyměření  poplatníkům neoznamuje ani platebním výměrem ani hromadným předpisným seznamem. O výši daně a případných nedoplatcích budou  informováni na složence pro platbu daně, kterou obdrží v období cca od 16.4.2012 do 16.5.2012.• JARNÍ BRIGÁDA akce ke Dni Země

Datum konání: 21. 4. 2012• Zápis z jednání zastupitelstva obce

Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 21.3.2012 naleznete ZDE!• Informace k problematice spalování hořlavých látek na volném prostranství

Rádi bychom předali informaci občanům Vašich obcí a měst, že již od dubna roku 2009 poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu www.hzssck.cz.

Tato služba je určena především fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.

Předmětná úprava se nedotýká obecně platného zákonného zákazu, který dle dikce § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, zakazuje vypalování porostů fyzickým osobám; obdobný zákaz dle § 5 odst. 2 věta první zákona o PO dopadá na osoby právnické, jakož i na podnikající fyzické osoby

Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám není aplikace určena. Tento okruh osob se řídí ve smyslu zákona o PO viz. § 5 odst. 2, který stanoví speciální pravidla pro spalování hořlavých látek na volném prostranství. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena .

Po aktivaci internetové stránky HZS Středočeského kraje, naleznou fyzické osoby – občané Vašich obcí a měst v pravé části stránky odkaz „Evidence pálení“, po jeho načtení se zobrazí formulář pro ohlašování pálení, který po vyplnění odešlou. Úspěšným odesláním formuláře bude jejich pálení zaregistrováno do programu evidence pálení.

Uvedený program evidence pálení je velmi vhodné využívat nejen při sezonním spalování rostlinného materiálu, ale například i u společenských akcí typu „pálení čarodějnic“.

Evidování pálení pomocí této aplikace, pokud jej využije právnická či podnikající fyzická osoba, však nesupluje výše uvedenou zákonnou povinnost - tj. nezbavuje právnickou či podnikající fyzickou osobu povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.

Věříme, že Vám tato služba pomůže zvýšit požární bezpečnost ve Vašich městech a obcích.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 KLADNO
grafika_pata.jpg