• Odpovědi do otázky ze ZO 20.2.2013Datum konání:
27.2.2013

Uzavírka sil. III/1043 v úseku Vrané nad Vltavou - chatová osada Jarov byla řádně povolena MěÚ Černošice, odborem dopravy dne 31.1.2013 pod č.j. MUCE-4471/2013 OD-Ko , současně bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci sil. III/1043 a ostatních dotčených komunikacích. Rozhodnutí o uzavírce bylo vydáno z důvodů havarijního stavu skalního masivu nad sil. III/1043.

Uzavírka byla povolena od 1.2.2013, kdy bylo instalováno dopravní značení , v tomto místě - na začátku a konci uzavřeného úseku bylo osazeno svislé dopravní značení "B1" - zákaz vjezdu všech vozidel a "B20" - zákaz vstupu chodců a zábrany "Z2" pro označení uzavírky.

Za osazené dopravní značení , to znamená do vnitřku uzavřeného úseku, navezl správce komunikace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje kamení, aby bylo skutečně zabráněno fyzické možnosti vjetí vozidel do úseku ohroženého možným sesuvem skály. Toto opatření je z důvodů případné nekázně řidičů nerespektujících dopravní značení a znemožnění vjezdu do míst, kde je ohrožena bezpečnost silničního provozu .

Kamení je navezeno v uzavřeném úseku, do kterého není povolen vjezd ani vstup a je po dobu uzavírky místem stavby.

Uzavírka sil. III/1043 je vydána pro veškerou dopravu, to znamená , že platí i pro vozidla integrovaného záchranného systému. Dne 31.1.2013 byla řádně nahlášena na Územní středisko záchranné služby Středoč. kraje , Hasičský záchranný sbor Středočeské kraje a do Národního dopravního informačního centra - centrální evidence uzavírek. V případě této uzavírky - havarijního stavu skalního masivu, nelze z důvodů možného ohrožení bezpečnosti povolit vjezd ani vozidlům IZS.

 Zdroj - MěÚ Černošice, odbor dopravy, pí. Kohoutová


grafika_pata.jpg