Obecní policie zahajuje činnost v naší obci od 1. 4. 2016znak.png

Zastupitelstvo obce projednávalo v listopadu 2015 záměr spolupráce s obcí Vestec na působení obecní policie Vestec na území obce Vrané nad Vltavou (podrobnosti a diskuzi naleznete v zápisu z jednání zastupitelstva z 18. 11. 2015).

Na jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. 12. 2015 byla schválena Veřejnoprávní smlouva o výkonů úkolů obecní policie.

Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

Rozhodnutí - souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie, vydané Krajským úřadem Středočeského kraje naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecní policie Vestec bude působit na území obce Vrané nad Vltavou od 1. 4. 2016 a to v rozsahu, který je stanoven ve výše uvedené veřejnoprávní smlouvě.

 

Obecní policie Vestec Vám bude k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně

Obecní policie Vestec
Vestecká č.p. 3, Vestec
252 42 Jesenice

ID datové schránky: p66v787

Telefon : 739 156 156, 702 277 227

E-mail : info@opvestec.cz

Web: www.opvestec.cz

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobné informace o obecní policii Vestec:

Obecní policie Vestec byla zřízena obecně závaznou vyhláškou obce Vestec č. 3/2012, vydanou na základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a nabyla účinnosti ke dni 1. 6. 2013.

Obecní policie Vestec od 1. 6. 2013 působí i na území dalších obcí na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Od 1. 4. 2016 se na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy rozšiřuje působnost obecní policie o další obce: Vrané nad Vltavou, Dobřejovice, Herink, Modletice, Popovičky.

U obecní policie slouží v současné době 6 zkušených strážníků s dlouholetou praxí. Od 1. 4. 2016 se kolektiv rozšíří o další 3 strážníky.

Samozřejmostí je u vesteckých strážníků dokonalá připravenost k výkonu služby a profesionální přístup. Trvale si strážníci udržují dobrou fyzickou kondici, pravidelně trénují sebeobranu, střelbu a další potřebné dovednosti. Díky pravidelnému výcviku jsou schopni poskytnout zraněnému člověku první pomoc.

Jejich činnost spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

Každý má právo obracet se na strážníka se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Základní povinnosti strážníka Obecní policie

Strážník obecní policie při plnění úkolů je povinen zejména:

 • dodržovat zákony a jiné obecně závazné právní předpisy
 • dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby občanům v souvislosti s činností OP vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem
 • v pracovní době provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání
 • oznámit v případě, že byl spáchán trestný čin, věc Policii České republiky a v případě potřeby zajistit místo trestného činu
 • spolupracovat ze složkami IZS v rámci koordinačních dohod

 Vestečtí strážníci budou zejména:

 • kontrolovat a postihovat nesprávné parkování, přestupky chodců a cyklistů,
 • v rámci postihu dopravních přestupků budou využívat měřičů rychlosti, technických prostředků k zabránění odjezdu vozidel (tzv. botičky) a nařizovat odstranění (odtah) vozidel, která tvoří překážku v silničním provozu, provádět kontroly RZ s ověřením v evidenci odcizených vozidel a značek,
 • dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití,
 • provádět kontroly živnostenských provozoven, převážně restaurací se zaměřením na podávání alkoholických nápojů dětem a mladistvým (podle § 30 přestupkového zákona),
 • ověřovat v rámci prokázání totožnosti osob, zda tyto osoby nejsou v registru celostátně hledaných osob Policií ČR,
 • provádět zákroky proti zlodějům, násilníkům, výtržníkům, vandalům a dalším negativním jevům a přispívat tak k ochraně občanů a jejich majetku,
 • postihovat přestupky proti VEŘEJNÉMU POŘÁDKU, nejčastěji: - rušení nočního klidu, - znečišťování a zábor veř. prostranství, - neoprávněné odkládání odpadků a zakládání skládek,
 • kontrolovat dodržování vyhlášek obce (např. volné pobíhání psů )
 • dohlížet na přechodech pro chodce, zejména v blízkosti mateřských a základních škol,
 • provádět osvětovou a preventivní činnost pro naše spoluobčany.
 • využívat kamerových systémů v boji proti kriminalitě.
 • využívat moderní speciální techniku na ochranu seniorů a dětí ( signál tíseň )
 • přispívat k ochraně osob a majetku napojením objektů na obecní policii Vestec

K úkolům obecní policie patří nejenom práce na ulici, ale také činnost v oblasti prevence kriminality a drogové problematiky. Se strážníky Obecní policie Vestec se budou pravidelně setkávat děti v mateřských a základních školách. Víme, že problémovému chování mladé generace je třeba předcházet výchovou od útlého věku.

Obecní policie Vestec spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené „Koordinační dohody o vzájemné spolupráci“ mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím Středočeského kraje, v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

Obecní policie Vestec, je ostatní složkou integrovaného záchranného systému (zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému), která zajišťuje nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Spolupráce v rámci IZS Vestec je zcela příkladná a bezproblémová. Obecní policie, i když není ze zákona hlavní složkou IZS, se účastní převážné většiny zásahů IZS. Strážníci plní celou řadu úkolů při zásazích, zejména přímou účastí na zásahu a zabezpečování míst zásahů. Častá je pomoc strážníků zejména v oblasti spolupůsobení při řízení dopravy u mimořádných událostí, tj. dopravních nehod, havárií nebo poškození komunikací. Časté jsou asistence zdravotnické záchranné službě. Samozřejmá je i činnost strážníků při řešení všech mimořádných událostí, jako jsou např. padlé větve nebo vyvrácené stromy na komunikaci při silném větru, lokální záplavy, apod.

Stejnokroj strážníka a barevné provedení vozidel Obecní policie Vestec upravuje vyhláška č. 4/2013 obce Vestec.

Jednotné prvky strážníka - příslušníka obecní policie stanovuje vyhláška MV ČR č. 88/1996 Sb.

 • černá čepice po celém obvodu hlavy označená modro-bílou šachovnicí
 • světle modrá košile s kravatou
 • černý svrchní oděv - bunda, kabát, sako s odznakem obecní policie
 • znak obecní policie na záloktí rukávu
 • černé kalhoty a černé boty, kožené bundy nebo černé zimní bundy

 op_vestec_stejnokroje.jpg  Služební vozidla obecní policie Vestec

 • Škoda Superb 3.6 FSI 6V 4x4
 • Škoda Yeti 2.0 TDI 4x4

Barevné provedení služebních vozidel Obecní policie Vestec

Služební vozidla jsou vybavena nejmodernější technikou pro potřeby obecní policie.

 op_vestec_auta.jpg

 Okrskář

Funkce okrskáře spočívá ve větší osobní zodpovědnosti ke svěřenému okrsku a užšímu kontaktu s občany v daném okrsku. Okrskář má větší osobní a místní znalost o dění v místě a měl by být prvním, kdo bude řešit jednotlivé případy – události v rámci zajištění bezpečnosti veřejného pořádku a jeho prevence, včetně bezpečnosti v dopravě. V případě nepřítomnosti okrskáře, zajišťuje výkon služby standardní hlídka OP, která následně předává okrskáři nezbytné informace z výkonu služby v daném okrsku.

Strážník - okrskář, vykonává službu i běžné hlídkové služby OP na celém katastrálním území obce Vestec, včetně obcí kde působí OP Vestec na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

Okrskář plní úkoly a povinnosti v souladu se zákonem o obecní policii č. 553/1991 Sb., a každý má právo se na něho obrátit s žádostí o pomoc. Plnění úkolů v okrsku se provádí pěší hlídkou, nebo formou cyklohlídky a autohlídky.

Hlavní pracovní činností okrskáře, je mimo jiné kontrola: neoprávněných záborů veřejného prostranství, odstavených autovraků, volného pobíhání zvířat, znečišťování veřejného prostranství, neoprávněného zakládání skládek, dodržování občanského soužití, rušení nočního klidu, prevence kriminality. Dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek dané obce.


Komentáře


 • 17. 3. 2016 19:04
  Trident
  Palce dolů

  Tak jsem si přečetl veškeré info na stránkách obce, prošel jsem si i stránky samotné obecní policie a nějak nechálu lidi kteří dali článku záporná hodnocení. Na mne obecně působí vše velmi profesioinálně a dobře zvládnuté. Jistě. je to i o penězích, ale zpravidla (výjimky se jistě najdou) platí úměra mezi kvalitou a náklady na její zajištění. Já osobně dávám určitě plus.


 • 21. 3. 2016 15:58
  Roman
  bohužel 4h denně

  Bohužel bude služba zajištěna na 4h denně. Věřím, že nebudou 3h z toho měřit rychlost U Kaštanu a hodinu na přesun... Co jsou nyní problémy jsou: vytrhané dopravní značky, koše, poničené dětské hřiště, pomalované schránky aj. soukromý i obecní majetek, vandalismu na hřbitově, vandalismus na autech aj. soukromém majetku. Kéž by obec pořídila KAMEROVÝ SYSTÉM pro Akátek, okolí, okolí hřbitova, bikrosky. Stahují se sem podivná individua, jakožto bloudící po kolejích mezi 1h - 6h ranní. Ale v těchto hodinách tu Police pravděpodobně nebude... Bohužel máme "humanismus" takže když vandalovi zlomím obě ruce, ještě mě zavřou a chudáčkovi se nic neděje bo byl zfetovanej bo jinak nepříčetnej..


 • 2. 4. 2016 10:46
  Morales
  Pochvala

  Chtěl bych tímto pochválit pohotovost a nasazení OBECNÍ POLICIE, která v naší obci funguje druhým dnem, během dnešního rána se na uzavřené komunikaci z Vraného do Jarova vyskytlo během 30 minut hned několik místních pirátů, kteří si myslí, že mohou všechno, příslušníci OP vozidla pohotově zastavili, jen by to chtělo lepší zátaras pro uzavření komunikace u bývalé papírny.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
grafika_pata.jpg