• Informace o uzavírce silnice IIInformace o skalním masivu – 5.2.2013

V záležitosti sanace skalního masivu je potřeba vnímat dvě oddělené řízení, která popíši odděleně.

Žádost o dotaci na SFŽP Kraj požádal o dotaci na SFŽP, tato žádost byla akceptována a byl vydán registrační list. Tím vznikla kraji povinnost do 14.6.2013 doložit všechny podklady, které jsou nutné k tomu, aby mohla být podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Kraj musí do 14.6.2013 zpracovat zadávací dokumentaci pro VŘ, kterou musí schválit projektový manager na SFŽP, teprve poté může být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení má své dané termíny, které se musí dodržet a to musíme ještě doufat aby se někdo v řízení neodvolat, protože tak by se projednání ještě protáhlo. Teď právě probíhá na kraji přípravy zadávací dokumentace pro VŘ. V informačním systému veřejných zakázek už tato stavba byla nahlášena. Souběžně kraj žádá SFŽP o možnost projednat VŘ v režimu nouze (v krajně naléhavém případě), v jednacím řízení bez uveřejnění, ale to bude moci jedině, pokud to SFŽP schválí. Reálně tedy nejdříve v červnu muže být uzavřena smlouva s prováděcí firmou, ta musí ještě zpracovat realizační dokumentaci a zajistit přípravu stavby. Samotná stavba má trvat cca 3 měsíce. Jsme tedy v září. Logicky se nabízí otázka, proč tedy není silnice průjezdná do června? Kraj si odděleně od plánované sanace skály zadal zpracování analýzy rizik u SG Geoprojektu. Analýzy rizik si nechává zpracovávat průběžně, na různá riziková místa. Schůzka, která byla svolaná minulý týden na kraji, nebyla svolána za účelem zavřít naši silnici, ale proto, aby se příslušné dotčené orgány (SÚS, kraj, odbor dopravy, Policie ČR,..) dohodly, jaké závěry vyvodí z této analýzy. Protože stav skály byl Ing. Štáblem, zpracovatelem analýzy, konstatován jako vysoce rizikový, kdy hrozí reálně obrovské riziko sesuvu části skalního masivu, rozhodly dotčené orgány na tomto jednání, že nejsou schopni na komunikaci zajistit bezpečnost a proto komunikaci zavřely. Dále vás jistě napadne otázka, proč neodstřelí ten rizikový kus skály, nezprovozní komunikaci a souběžně pokračují v úřednické mašinérii spojené se získáním dotace? Odpověď je prostá i když krutá. V žádosti o dotaci byla požadována kompletní sanace masivu, včetně oné rizikové části. Pokud by kus skály odstřeli, porušili by dotační podmínku, protože realizace by nebyla v souladu se zadáním. Toto se těžce lidsky chápe. Ten kdo nikdy nejednal s dotačními orgány, kdo to nezažil na vlastní kůži, nepochopí. Kritéria bývají tak krkolomná a často odporující zdravému rozumu, že podmínky dotace porušíte i něčím mnohem menším. Je to tedy boj o to, získat dotaci, neporušit podmínky dotačního řízení s maximální snahou vše urychlit. Dále vás jistě napadne, že to kraj může udělat z vlastních zdrojů, ale tím by se definitivně zřekl této dotace. Velmi pravděpodobně by tedy udělal jen odstranění té nebezpečné části, která ohrožuje bezpečnost, ale neřešilo by to špatný stav celého skalního masivu. Když zvážíte všechna fakta v této komplikované situaci, tak se vám chce možná brečet, možná křičet vzteky, možná máte pocit, že úřední šiml v ČR někdy odporuje zdravému rozumu a ve všem budete mít tak trochu pravdu. Výsledek ale bude, že na tomto stavu asi mnoho nezměníme. Na kraji jsme žádali o pomoc, zda by kraj nemohl zapůsobit na příslušné orgány, které mají na starosti otevření nájezdu na Pražský okruh v Dolních Břežanech. Sice bychom kilometry neušetřili, ale alespoň ti, co jezdí do oblasti za Vltavou, by se vyhnuli Břežanskému údolí. Slíbili, že se o toto pokusí. Dále jsme je žádali o kompenzaci více nákladů za prodloužení provozní doby přívozu, slíbili, že to projednaní a že je reálná šance, že by to na kraji mohlo projít. Dále jsme se bavili o tom, že pokud by se prokázalo, že část populace nahradila dopravu autem za vlakovou dopravu a vyvolalo to přetlak na železnici, že obec Vrané vyvolá jednání, aby se zvážilo posílení na železnici přidáním vagónu, případně posílením dalším spojem, ale tam jsem trochu opatrná v soudech, protože nevím, zda to logisticky půjde a zda najdeme společnou řeč v tom, kdo to zaplatí. Velmi se omlouvám za velmi, velmi nepříjemné zprávy. Věřte, že se mě nelehce psaly a vím, že vyvolají vlnu negativních emocí. Prosím minimálně o chladnou hlavu a o reakce s jistým odstupem, kdy zvážíte všechna pro a proti. Měli bychom si vždy na konci říci, že lidský život je vždy důležitější, než velké a nepříjemné komplikace, které nás minimálně do září čekají. Prosím o toleranci. Jakmile budu vědět nové informace, budu vás informovat.

Martina Filipová


Komentáře

Přidat komentář
 • 5. 2. 2013 23:13
  Josef Koukal
  Názor

  Paní starostko,

  děkuji za obsáhlé informace o uzavírce. Chápu, že OU v této věci nemá rozhodovací pravomoci a má spíše statut "pozorovatele". Chápu také, že z pohledu krajských úředníků je toto nejjednodušší postup. Přesto mi dovolte vyjádřit svůj názor a tak trochu i úvahu.

  Pokud bude za stávající situace výběrové řízení na dodavatele vyhlášeno až po 14. 6. 2013, pak budou práce reálně zahájeny až v 8. nebo 9. měsíci a uzavírka skončí na Vánoce.

  Logické řešení této "komplikované" situace z pohledu občana žijícího ve Vraném nad Vltavou by bylo co nejdříve odstranit havarijní stav, pro který byla komunikace uzavřena, tj. odtěžit uvolněný skalní masív a snížit riziko pádu kamenů na únosnou mez, tak, aby mohla být doprava znovu obnovena. Tyto činnosti nemají ani charakter stavby a je tedy s podivem, že se na ně vztahuje dotace z EU. Celková sanace by pak nemusela být provedena v letošním roce. Což by znamenalo přepracovat zadávací dokumentaci a znovu požádat o schválení dotace na SFŽP s termínem realizace například v příštím roce. Úředníky by to stálo zvýšené úsilí a přenesení se přes "vlastní stín", občany Vraného nad Vltavou úsporu 600 tisíc Kč za měsíc jen na pohonných hmotách (1 500 automobilů denně x 8 km x 20 pracovních dní x 7 l/100 km x 35 Kč/l). Při započítání amortizace 3,5 Kč/km je to už 1,4 milionu Kč za měsíc. To při předpokládané době uzavírky v délce trvání 8 měsíců činí 11,4 milionu Kč.

  Je jistě škoda, že se nikdo reálně nezabýval a nezabývá přípravou výstavby nového mostu ve Vraném nad Vltavou, i ve spojitosti s celkovou sanací skalního masívu a plánovanou cyklostezkou. Po výstavbě mostu se zde nabízí řešení využít stávající cestu přes Jarov jako cyklostezku, která bude v kritickém úseku vedena tak, aby neohrožovala cyklisty a chodce (vytvoření náspu a rozšíření komunikace z horniny, která bude odtěžena ze skalního masívu). Bylo by určitě zajímavé provést ekonomické hodnocení všech těchto akcí společně, včetně vlivu na životní prostředí a analýzy rizik. Třeba by se pak ukázalo, že ani sanace v takovém rozsahu není nutná.

  Pokládám si tedy filozofickou a řečnickou otázku, komu krajští úředníci slouží, zda občanům této země, zda fondům a dotacím z EU, nebo zda vlastní ješitnosti a mamonu.


 • 6. 2. 2013 8:07
  Martina Filipová
  Re: Názor

  Možná jsem to špatně popsala, za což se omlouvám. Do 14.6. musí kraj stihnout i to výběrové řízení, tedy mít jasno o prováděcí firmě, jinak by porušili podmínky VŘ. Stavba se tedy může předávat v červnu.
  I mě dovolte prosím malou úvahu. Celý problém je o tom, zda tuto dotaci hodit do koše a riskovat, že žádná jiná nebude nebo si stát za svým rozhodnutím s plným vědomým toho, co jste vy výše velmi přesně popsal, to nechat zavřené.
  I mě se včera na kraji některé věci špatně chápaly. S Alešem Kolářem, který byl se mnou, jsme kladli podobné dotazy, jako kladete nejen vy, ale i ostatní ve Vraném, a odpovědi se nám ani trochu nelíbily. Večer jsem si kladla otázku, jak bych na daném místě, pokud by toto rozhodnutí záleželo na mě, rozhodla já a věřte, že to byly nelehké úvahy. Nedošla jsem k žádnému jednoznačnému názoru, protože obě strany mají v něčem pravdu.
  Záležitost mostu je diskuse na dlouhé povídání. Mám na to svůj dost vyhraněný názor, který ale nepatří do diskuse týkající se sanace skalního masivu. O tom třeba jindy.


 • 6. 2. 2013 9:03
  Jan Chmelík
  Re: Názor

  děkuji za informace. S panem Koukalem musím souhlasit. Navíc i při běžném provozu má "jarovská silnice" spíš parametry cyklostezky, přes kterou bohužel jezdí i značné množství aut... Paní starostko, i přesto že tato diskuze je o sanaci skalního masivu, zajímal by mě vyhraněný názor, případně kde je možno se dozvědět postoj Váš, respektive OÚ, Středočeského kraje nebo i hlavního města k stavbě mostu? Děkuji.


 • 6. 2. 2013 17:25
  Josef Koukal
  Re: Názor

  Pokud tomu tedy správně rozumím, bude do 14.6. uzavřena smlouva se zhotovitelem. Ale i v tom případě bude zhotovitel potřebovat čas na přípravné práce a zpracování prováděcí dokumentace... Víte, dělá to na mě dojem, že zhotovitel je už vybrán a celá uzavírka má sloužit pouze ke zdůvodnění zadání této akce z volné ruky bez zveřejnění.
  Problém přeci není v tom, zda dotaci hodit do koše, nebo ne, ale v tom, že odstranění havarijního stavu, kvůli kterému byla komunikace uzavřena, je součástí projektu, kterého se dotace týká. Zájem obce by měl být především odstranit tento havarijní stav co nejdříve, v souladu se zákonem, bez ohledu na riziko zda kraj dotaci, která se obce netýká, dostane. Nebo mají vícenáklady občanů a riziko nehody na objízdné trase nižší prioritu?
  Jak jsem výše napsal, já souvislost výstavby nového mostu se sanací skalního masívu a s cyklostezkou vidím. Z pohledu životního prostředí by jistě bylo přijatelnější převést dopravu na druhý břeh a zachovat přírodní ráz skalního masívu v co největší míře. Je tragicky úsměvné, že ze státního fondu životního prostředí jsou financovány stavby, které přírodu poškozují.


 • 7. 2. 2013 9:15
  Josef Vítek
  Re: Názor

  ten most se měl již postavit dávno a byla by i cyklostezka - bohužel odpověď proč se o tom dosud téměř nemluvilo dala paní starostka mezi řádky.


 • 6. 2. 2013 10:14
  Lucie Knížetová
  Re: Názor

  Co takhle začít s anketou na veřejnou sbírku??? Možná v této situaci by to stálo za to:) Až bude průjezd přes Jarov otevřen, již k tomu nebude nikdo ochoten, sice most nebude rychlejší řešení než sanace skály, ale za to trvalé. Nemyslím si, že by občané byli schopni financovat stavbu mostu, ale mohlo by to vydat na slušný základ, a za přispění kraje, okolních obcí, a nakonec i nějaké dotace z EU, by se částka cca 30-40 mil. dala poskládat, vycházím ze zjištěných cen financ.projektů za podpory EU v jiných krajích, srovnatelné délky mostů v bm, či m2. - tak co tak se jen zeptat - kolik byste byli ochotni přispět na výstavbu mostu? - který by byl ve vlastnictví obce - (ne kraje, aby nám jej nikdo nemohl zavřít:)


 • 6. 2. 2013 10:33
  Jan Chmelík
  Re: Názor

  Dobrý den, veřejná sbírka je sice ušlechtilý nápad, ale nedomnívám se, že by se našlo mnoho lidí ochotných takto přispět, a o to méně pak z jiných obcí. Navíc všichni platíme přímé i nepřímé daně, které se mají vynakládat právě i na projekty tohoto typu. Chtěl bych být optimistou, ale myslím že 40 milionů je na takovou stavbu málo...vlastnictví (zda kraj či obec) je pak asi až druhotný problém...


 • 6. 2. 2013 16:19
  Jakub
  Náklady.

  Dobrý den, mám pocit, že to tady zatím nikde nezaznělo a určitě to bude zajímat více lidí. Jaká je vlastně odhadovaná výše nákladů na sanaci a jakou část tvoří zmiňovaná dotace?
  Jakub


 • 6. 2. 2013 17:28
  Josef Koukal
  Re: Náklady.

  Z veřejně dostupných zdrojů se dá vyčíst, že celkové plánované náklady na zajištění stability skalního masívu jsou 21 mil. Kč, z toho dotace je 17,7 mil. Kč.


 • 6. 2. 2013 7:39
  Vašek
  údržba objízdné trasy

  Tak se nám dnes silničáři za pondělní kritiku pomstili tím , že se úplně vy..ali i na Břežanské údolí , v 7.00 jeden led !!!!!
  JEN TAK DÁL !!!!!!!!!!!! HORŠÍ JAK RUMUNSKO


 • 6. 2. 2013 8:42
  Vladimír
  Sanace masivu

  Díky EU resp.jejich dotacím na sanaci masivu si začínám připadat, jak v rozvojových zemích.Ve vyspělých státech, kde již zavrhli "prohnilý" vládní systém, by obdobnou situaci vyřešili obratem, protože životní komfort obyvatel a jejich čas, strávený za volantem na cestě do zaměstnání, škol a obchodů atd. je logicky nadřazen a mnohem důležitější, než zdlouhavý a liknavě byrokratický přístup odpovědných figur na KÚ.FRAŠKA !!!


 • 6. 2. 2013 9:23
  Tonda
  Dotaz na stanovisko státní správy

  Vážená paní starostko,
  taktéž děkuji za Vaší snahu řešit nastalou nepříjemnou situaci. Chtěl bych se jen zeptat, zda Vámi tlumočené vysvětlení je oficiálním stanoviskem státní správy, případně zda by bylo možné získat písemné stanovisko. Domnívám se totiž, že toto není v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích, §24 a §35. Zjednodušeně bych řekl, že podle tohoto zákona dbá silniční správní úřad na to, aby uzavírka byla omezena na nekjkratší možnou dobu. Zjišťuje zdroje ohrožování a zdroje rušení silničního provozu. Zjistí-li zdroj ohrožení, nařídí silniční správní úřad jeho provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení. Nevyhoví-li provozovatel nebo vlastník zdroje ohrožení, silniční správní úřad rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady. Domnívám se, že vysvětlení čekáním na dotace není s výše uvedeným v souladu a řešit by se situace měla neodkladně alespoň provizorním zajištěním padající skály. Dalším důvodem pro neodkladné řešení je samozřejmě naprosto nevyhovující objízdná trasa, která nemůže snést momentální dopravní zatížení. Děkuji


 • 6. 2. 2013 11:17
  Luděk Petrák
  uzavírka

  já bydlet ve Vraném a jezdit dodávkou do tržnice,tak se zbláznim..
  co aspon zkusit otevření v Břežanech nájezd na dálnici,určitě by to aspon trošku pomohlo a nebo dát podel skály betonové zábrany,zužit to do jednoho pruhu a řídit to semaforem,vždyt nejde ani o 100m


 • 6. 2. 2013 11:55
  Vašek
  uzavírka

  O variantě betonových zátaras ,tak jak to bylo na Štěchovické a o nichž se zmiňuje pan Petrák
  ještě nikdo na kraji , nebo správě silnic nemluvil?
  Jestli ne tak jim to na nějakém jednání připomeňte . Třeba už si nemohou vzpomenout ,je to dávno asi 4 měsíce.Jinak Štěchovickou si dovolili uzavřít vždy pouze na týden při těch nejhrubších pracech. Asi se zastupitelé obcí kterých se to dotýkalo lépe bránili.


 • 6. 2. 2013 14:07
  Ivo Sitenský
  OÚ Vrané otevřené uzavírce silnice pod Homolí

  Nemůžeme zřejmě chtít mít všechno a najednou. Z logiky věci je potřeba 1) zprůjezdnit silnici, 2) zrušit žádost o dotaci, když následkem zprůjezdnění by nebyla fér, 3) zažádat o novou dotaci či cokoliv dalšího, je-li to možné - pokud ne, rezignovat na ni. Rok uzavírky je moc velká cena za možnost dostat dotaci. O variantách cyklostezek a přemostění Vltavy se bavit až v souvislosti s bodem 3), jesti vůbec.

  Věřím, že se náš Obecní úřad vydá směrem priority zprůjezdnění.


 • 6. 2. 2013 14:58
  josef
  Re: OÚ Vrané otevřené uzavírce silnice pod Ho

  Ty kráso. Někdy mam pocit že já nebo někdo jiný asi bydlíme na jiné planetě nebo čteme jiné dokumenty. Chápu sebe, pana Sítenského a ostatní, že chceme jezdit kolem Vltavy a mít co nejkratší cestu.
  Následující se nebude nikomu líbit ale logika věci by byla taková, že ačkoliv obec může chtít zprůjezdnit silnici, stavět se na hlavu a dělat co chce, ale není žadatelem o dotaci. Protože není vlastníkem pozemku pod komunikací ani kopce Homole tak fakticky nemůže ani na černo realizovat sanaci.
  Kdyby obec sanaci realizovala na své náklady tak by se v obci nic nerealizovalo protože by na to padlo pár obecních rozpočtů. Pak by v obci přestalo fungovat vše škola, školka, svoz odpadů, .........
  Navíc by se obec dostala do problému, že investovala peníze do cizího majetku atd.
  Nic není tak jednoduché a musí se zohlednit vše. Informace a dokumenty tu byly zveřejněny. Závěrem musím říct, že jezdím denně do Prahy za prací, když vidím tu kolonu aut je to hrozné a to až nastane léto a vyjedou i auta, která jsou nyní v garážích a přijedou chataři nebo návštěvnící kempů u přehrady, ani nemyslet.
  Úředníkm se to rozhodne snbadno, protože tu nejezdí a i když byla informace o objížďce uveřejněna v TV a rádiu, sice medializováno, ale kdo nezná situaci a slyší, že se najede 8 km navíc, tak si řekne co to je, někdo při objížďce musí najet desítky kilometrů.
  Vím, že se tento příspěvek nebude nikomu moc líbit, ale realita je asi taková. Pokud se mýlím budu jenom rád.


 • 6. 2. 2013 18:39
  Pepik
  Jednoduché řešení

  Navrhuji odstranit ze silnice navežené kamení a umístit cedule "Cesta uzavřena - průjezd na vlastní nebezpečí!" ..... každý je svého štěstí strůjcem... :o)


 • 6. 2. 2013 18:58
  E.Hána
  Zavřená cesta - dočasné řešení

  Co takhle použít toto řešení:

  http://usti.idnes.cz/padajici-skalu-ve-hrensku-ohlidaji-cidla-ridice-ihned-zastavi-ptp-/usti-zpravy.aspx?c=A100906_1445529_usti-zpravy_oks


 • 7. 2. 2013 9:28
  Hana
  Cyklisté

  Auta na Zbraslav neprojedou - značka, kamení. Ale jsem zvědavá, kdo zabrácí cyklistům - až bude lepší počasí - aby tudy nejezdili. Pro ně to bude bezpečné?


 • 7. 2. 2013 19:33
  Petr
  názor

  Dobrý den,na uzavřenou silnici vidíme jezdí po ní motorky ,kola . To je bezpečné?A pro auta ne?Vratím se k pondělnímu ránu,kdy na silnici byl led a silničáři nic,dá se říct,že člověk riskoval život neumím si představit,jak za takového počasí by dojela sanitka,když za normalního počasí se dojezd prodlouží o 15-20min za to bude mít zodpovědnost kdo?Tak tady jde o lidské životy.Čekáním na dotace se to nevyřeší a situace by se měla provizorně řešit jezdíme denně do Prahy za prací objízdná trasa je naprosto nevyhovující-jsou lidé kteří jezdí brzy ráno,nebo se vrací v nočních hodinách - je čtvrtek večer a padá snih,tak uvidíme jak dojedem všichni


 • 7. 2. 2013 21:18
  Iveta
  Re: názor

  Před hodinou jsem to jela.Zvolský kopec-led,tak zpět a dolů Březovskou.Taktéž led a v té tmě dolů po to ledu to bylo opravdu hodně nepříjemný.Jsem zvědavá na ráno...


grafika_pata.jpg