Hodnocení volebního období 2014 - 2018Hodnocení volebního období 2014 – 2018

a poděkováním všem zastupitelům

 

Ráda bych poděkovala všem zastupitelům za práci v uplynulém volebním období, byť jsme se mnohdy lišili svými názory na řadu věcí, naše spolupráce byla korektní, věcná a pragmatická, dosažené výsledky byly vynikající.

Uplynulé volební období bylo nejúspěšnější v historii naší obce z pohledu výše získaných dotací a realizovaných investičních akcí. Uvážíme-li přesah minulého a budoucího období, proinvestovaná hodnota se bude blížit téměř 200 mil. Kč. Investiční akce se nám podařilo a průběžně daří realizovat díky zodpovědnému přístupu všech členů zastupitelstva, zaměstnanců úřadu, ale především velkému úsilí členů rady obce.

Jejich dlouholeté zkušenosti s prací v obecní radě i zastupitelstvu, ale i jejich odborné znalosti a profesní dovednosti byly nenahraditelnou devizou.  Byli to zejména pan Jiří Krafta, odborník ve stavebnictví, který prověřoval náklady a kalkulace staveb, dále ministerský rada ing. Pavel Zděnek s dlouholetými znalostmi, zkušenostmi v oblasti evropských a národních dotací. Právníci JUDr. Stanislav Drábek a JUDr. Aleš Kolář, kteří řešili  majetkoprávní problémy, soudní spory a  připravovali řadu smluv, jejich orientace ve spletité džungli současné legislativy je neocenitelná. Pan místostarosta Petr Janeček v průběhu budování nových kanalizačních a vodovodních sítí projednával s občany podklady pro TSD, s.r.o. Věnoval se webovým stránkám obce, zadával aktuální informace, připravoval fotografickou dokumentaci všech akcí.  V rámci komise kultury organizoval řadu tradičních akcí: volejbalové slavnosti, Vranský lesní běh, farmářské trhy, ale např. i taneční pro dospělé.

Výrazné zásluhy na činnosti zastupitelstva má ing. Viktor Janauer, který pracoval zejména v oblasti kultury, pomáhal konzultacemi ohledně  investičních záměrů, ale i ing. Petra Sýkorová, která se zabývala zkulturněním prostředí naší obce a přišla s myšlenkou vybudovat kontejnerová stání. Ing. Jan Kořínek, který měl významný podíl na přípravách rozpočtů obce.  Ředitelka mateřské školy paní Ivana Rážová, nesla na svých bedrech logistiku komplikovaného stěhování mateřské školy do náhradních prostor v budově staré školy.  

Zásluhou pana Martina Koubka, MBA se po letech podařilo ve Vraném nad Vltavou v ulici Nádražní zřídit bankomat společnosti Euronet Services, spol. s r.o.

 

Náročné stavební akce vyžadovaly a vyžadují v podstatě denní přítomnost na stavbách. Bylo nutné průběžně řešit nejenom samotnou realizaci staveb, ale koordinovat stavbu s dalšími subjekty, tzn. průběžně komunikovat s poskytovateli dotací, připravovat podklady pro jejich kontroly, činit ekonomická rozhodnutí, atd. ……. 

Investiční akce, na které se nám podařilo získat dotace, již byly dokončeny, další budou dokončeny v následujícím volebním období, jiné stavby budou v novém volebním období zahájeny.

Nejvýznamnějšími investicemi z pohledu výše získaných dotací z fondů EU jsou výstavba nové mateřské školy (dotace ve výši více než 50 mil. Kč) a následně stavba nové čistírny odpadních vod (dotace 62 mil. Kč). Stavba mateřské školy byla zahájena v letošním roce, stavba nové čistírny odpadních vod bude zahájena v druhé polovině roku 2019.

K životu v obci ale patří i kulturní a společenské akce. Za přípravu těchto akcí bych ráda poděkovala celé komisi kultury v čele s předsedou této komise panem Lukášem Novotným. Společenské a kulturní akce jako, např.: masopust, rozsvěcení vánočního stromu, posvícení, čarodějnice, Den dětí, setkání seniorů, se již staly nedílnou součástí života obce Vrané nad Vltavou, občané se na těchto akcích setkávají, což je jenom dobře. Nesmím také zapomenout na Vranské kulturní léto, koncerty v kostele sv. Jiří, které organizuje sbormistr sboru sv. Jiří pan ing. Alfons Limpouch nebo aktivity Klubu seniorek pod vedení paní Blanky Tomkové. Chtěla bych i zmínit práci dalších komisí a výborů. Po dlouhá léta pracuje komise sociální pod vedením paní Evy Havlíčkové, za komisi životního prostředí bych za všechny zmínila ing. Michala Kubelíka, předsedu KŽP.  Finanční výbor pracoval pod vedení ing. Jana Kořínka, komise rozvoje obce a plánování pod vedením ing. Pavla Zděnka a kontrolní výbor pod vedením JUDr. Aleše Koláře. Poslední ve výčtu je komise pro projednávání přestupků, kterou dlouhodobě vede JUDr. Jana Justiánová.

Významně se podařilo zlepšit dopravní dostupnost obce.

Mimo jiné se nám také podařilo společně s obcí Březová – Oleško zřídit novou autobusovou linku č. 445, která slouží občanům a dětem z horní části Vraného nad Vltavou („Nová Březová“), kde do této doby nebyla k dispozici žádná veřejná hromadná doprava. Tato linka slouží nejenom jako školní spoj, ale navazuje i na vlaky jedoucí do Prahy a autobusovou linku 333.

Na žádost obce přibyly vlakové spoje.  Připomínkovali jsme budování nových nástupišť, byť někdy i neúspěšně. Vybudování zastávky Kačerov se zlepšila variabilita napojení příměstské dopravy na MHD Praha včetně metra.

Je podána žádost o dotaci na vybudování terminálu a komunikace před vlakovým nádražím.

Mrzí nás, že se nám přes veškerou snahu nepodařilo zajistit nového provozovatele lékárny, která byla začátkem tohoto roku uzavřena.

Stavební akce realizované za uplynulé volební období.

Za poslední 4 roky se nám podařilo pro obec získat 167 795 023 Kč dotací z evropských a národních zdrojů. Díky těmto dotacím, se podařilo vybudovat i některé z následujících staveb:

 • Rekonstrukce komunikace Pod Sokolovnou, K Zastávce, chodník Březovská V. etapa dotace KÚSK 1,6 mil. Kč, celkové náklady 2 418 957 Kč,
 • Výstavba vodojemu, dotace KÚSK 4 mil., dar obce Zvole 2 mil., celkové náklady 10 938 366 Kč,
 • Rekonstrukce komunikace U Školy, včetně autobusových zastávek, prostoru před školou, chodníků k budově ZŠ, osvětlených přechodů pro chodce a parkovacích stání, komunikace K Dubné, Lesní, Nad Zastávkou, parkoviště“ U Váhy“, a to za celkové náklady ve výši 11 480 832 Kč (vlastní zdroje),
 • Rekonstrukce komunikace Polní, Luční, Rovná, investice ve výši 12 048 422 Kč (vlastní zdroje),
 • Digitální protipovodňový plán, varovný, výstražný protipovodňový systém včetně veřejného rozhlasu dotace SFŽP 2 173 308 Kč, celkové náklady 3 104 726 Kč,
 • Kontejnerová stání 550 000 Kč (vlastní zdroje),
 • Rekonstrukce kaple na hřbitově celkové náklady 586 057 Kč (vlastní zdroje),
 • Rekonstrukce části komunikace Dlouhá a Březovská celkové náklady 1 160 574 Kč (vlastní zdroje),
 • Kanalizace ulice Březovská, dotace SFŽP 5 249 654 Kč, celkové náklady 10 154 963 Kč,
 • Vodovod Skochovice a ulice Březovská dotace SFŽP 11 775 375 Kč, celkové náklady 17 461 034 Kč,
 • Rozšíření páteřní sítě kanalizace v ulici Na Kodlíči, dotace SFŽP 15 391 300 Kč, celkové náklady

  18 107 411 Kč,

 • Rozšíření páteřní sítě vodovodu v lokalitě Na Kodlíči, dotace SFŽP 7 084 756 Kč, celkové náklady

 8 335 008,- Kč,

 • Stavba nové mateřské školy dotace IROP a národní celkem 58 458 155 Kč, celková investice 65 382 551 Kč,
 • Dotace SFŽP na stavbu nové čistírny odpadních vod EU 62 062 475 Kč, celková investice 97 352 902 Kč.

 

Není toho málo, co se podařilo dokončit, ale na druhé straně je toho ještě mnoho, co bychom si přáli udělat. Je mi jasné, že co občan to jiný názor, co bychom měli udělat, kam a jak investovat.

Před novým zastupitelstvem obce nebude stát lehký úkol. Právě naopak před nově zvoleným zastupitelstvem bude stát obrovský závazek, kdy bude nutné nejenom pokračovat v rozdělané práci a využít získané dotace, ale dokončit probíhající stavby a zahájit realizaci připravených investičních akcí.

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
grafika_pata.jpg